Générique

 Realisatioun
Tom ALESCH
 
 
Produktioun
Viviane THILL
 
 
Bild
Nikos WELTER
 
 
Toun
Doreen TEYKA
 
 
Schnëtt
Pia DUMONT
 
 
Musek
Emre SEVINDIK
 
 
Grafik an Illustratiounen
Caroline SCHULER
 
 
Animatiounen
Claude GROSCH
Alain RICHARD
 
 
Fachberodung
Delphine DETHIER
Caroline SCHMIT
Norry SCHNEIDER
 
 
Realisatiounsberodung
Marc FRITZ
 
 
Produktiounsleedung
Stéphane CABOCHE
 
 
 
mam
 
Frank ADAMS
Marco ANYFANDAKIS
Marcel BARROS
Majda BOUTELLAKA
Julia DREYSTADT
Belkacem Ait EL HOCINE
Delphine GRANDJEAN
Monique GOLDSCHMIT
Max HILBERT
Albert KALMES
Paul KAUTEN
Georges KIEFFER
Annick MEIERS
Sophie PIXIUS
Romain POULLES
Annick PUTZ
Luis SANTIAGO
Carlo SAUBER
Aender SCHANCK
Rodrigo VERGARA
Eric WEIRICH
 
 
 
d’Stëmm op den Animatioune gëtt geschwat vum
Eugénie ANSELIN
 
 
 
zousätzlech Biller
Alex AACH
Tom ALESCH
Raymond CLEMENT
Vitalijus KISELIUS
Pol LINDEN
Carlo THIEL
 
 
zousätzlech Téin
Thierry BESSELING
Alain GONIVA
Carlo THOSS
 
 
Loftopnamen
Idir MANCER
Maksen MANCER
Joshua MARX
 
 
Compositing
Joost DE GEYTER
 
 
Synchronisatioun
Paul MAAS
 
 
Transkriptioun
Charel BAILLEUX
Danielle BAILLEUX
Marine CABOCHE
Antoine JEUSETTE
Hugo LAHR
Tamara MICELLI
Cathy RICHARD
Doreen TEYKA
 
 
Transport
David GOMES
 
 
Opnam vun der Stëmm vum Eugénie Anselin
Ken NNGANYADI
 
 
Tounschnëtt
Angelo DOS SANTOS
 
 
Bruitage
Olaf SIMON
 
 
Opnam vum Bruitage
Michel SCHILLINGS
 
 
Tounmëschung
Loïc COLLIGNON
 
 
Konformatioun a Faarfkorrektur
Carlo THIEL
 
 
Montage vum Trailer
Thierry FABER
 
 
Pädagogeschen Dossier
Delphine DETHIER
Véronique FABER
 
 
Bildmaterial
Nikos WELTER
ARRI Rental Luxembourg
Dark M Studio
Nick Marx Productions
 
 
Tounmaterial
Tom ALESCH
Philippe KOHN
Carlo THOSS
 
 
Schnëttraim an Equipement
Pia Dumont
Philophon
Samsa Film
 
 
Bruitage- a Mixagestudio
Philophon
 
 
 
E grousse Merci
 
dem Johny Diderich an alle Leit, déi bei sengem Atelier
an der Mesa zu Esch matgemaach hunn,
 
de Gemeinschaftsgäert vun Transition Minett a vun Transition Stad,
 
dem Frank Thinnes vu Greenpeace Lëtzebuerg,
de Mataarbechter vun Topsolar
an de Jugendleche vum Escher Service Jeunesse a vum Jugendhaus,
déi Solarzellen zu Esch-Lalleng op der Sportshal installéiert hunn,
 
dem Anne Bildgen vun der Ettelbrécker Schoul
an de Klasse vum Véronique Molitor a vum Elisabeth Wagener,
 
dem Helena Gomes vun der Maison Relais zu Mäerzeg,
dem Milo Meyer fir seng perfekt Erklärungen iwwert den Drëcheschaf
an allen anere Kanner, déi am Atelier vum Marcel Barros matgemaach hunn,
 
de Schülerinnen a Schüler vum Frank Adams sengem Cours
an der Ackerbauschoul zu Ettelbréck,
 
dem Pit Reichert, dem Christiane Walerich
an de Benevollen a Clienten vun Terra, déi mer filmen duerften,
 
dem Tania Oswald, dem Emily an Alex Welter an dem Marc Recchia,
déi fir eis mat deem gekacht hu, wat de Carlo Sauber net ewech geheie wollt,
 
dem Carlo Sauber senge Schülerinnen a Schüler
an dem Personal vum Bouneweger Lycée technique,
 
dem Anne-Claire Delval a senge Kolleeginnen a Kolleegen vum OUNI,
dem frëndleche Liwwerant dee mer op der Strooss gefilmt hunn
an och de Clienten, déi virun eiser Kamera waren,
 
de Mataarbechterinnen a Mataarbechter vu Benu Couture,
hire Clienten an deene sympathesche Leit aus dem Nopeschcontainer,
 
dem Ivonne Weissflog an allen anere Mataarbechterinnen
a Mataarbechter vu PROgroup a vun hirem Chantier zu Hamm,
 
dem Peggy Zeimes an de Mataarbechterinnen,
Mataarbecher a Clienten vum SIDEC Fridhaff,
 
alle Leit, déi mer beim Repair Café zu Téiteng an der Schongfabrik gefilmt hunn,
 
dem Alex Hornung, dem Simone Majerus, dem Cédric Metz,
dem Richard Scheibel an allen anere Membere vun Adhoc,
 
alle Mënschen, déi mer filme konnten, wéi se um Äerdschëff matgebaut hunn
an dem Personal vum Atert-Lycée Réiden,
 
dem Samantha Georg an dem Philippe Herkrath vu ProVelo
an alle Statisten, déi fir eis aus dem Zuch geklomm sinn,
 
dem Christian Burmeister an deene jonken a manner jonken Erwuessenen
déi mer filmen duerften, wéi se geléiert hu Vëlo fueren,
 
dem Robert Leven, dem Marc Lies, dem Sandy Taziaux
an de Kanner, den Elteren an dem Personal vum Hesper Pedibus,
 
dem Nora Becker, dem Josi Goergen, dem Susanne Kiweler,
dem Patrick Kolbusch, dem Jutta Serwas, dem Jonas Vach
an allen anere Mataarbechterinnen a Mataarbechter vum Oikopolis-Grupp,
 
dem Erny Ernst an de Mataarbechterinnen a Mataarbechter
vun der Imprimerie Centrale,
 
dem Articulum zu Réiden, Chaussures Carine zu Réiden,
dem Déierendokter Vroni & Frank Fischbach vu Réiden, Eida zu Biekerech,
der Härespënnchen vu Réiden, Kürbis & co zu Rued, dem Naturbaumaart zu Réiden,
Op der Schock zu Réiden, opti-vue zu Réiden, dem Pall Center vun Uewerpallen, 
der Réidener Spënnchen, dem Restaurant andermillen vu Biekerech,
Retouches Ginette Stoff&Wollbuttek zu Réiden,
 
dem Lukas Held an eisem Testpublikum am Jongelycée um Lampertsbierg.
 
 
 
Merci
 
Manette a Claude ALESCH, Lynn ALLAR, Maïte ALLAR, Thierry BESSELING,
Céline BODSON, Vincent BONMARIAGE, Daniel BONNANS, Elaine BRIANT,
Mira BRIANT, Gérard CLAUDE, Raphaëlle DARRAS, Patrick VAN EGMOND,
Paul GALLES, Isabelle GROSS, Delphine HARDY, Joy HOFFMANN,
Pol HOFFMANN, Jérôme KAISER, Julie KIEFFER, Marc MERGEN,
Geneviève MERSCH, Bernard MICHAUX, Claudine MUNO, Marc NEU,
Karine PARIS, Pit PÉPORTÉ, Théo PÉPORTÉ, Tiziane RAFFAELLI,
Cathy RICHARD, Konstantin ROMMELFANGEN, Andrea RUMPF,
Jos SCHANCK, Roger SCHAULS,  Leila SCHAUS, Anne SCHILTZ,
Steve SCHMIT, Finn SCHNEIDER SCHAEFFER, Carole SERVAIS,
Elie SINNER, Jean STOLL, Viviane WEIGEL, Charlotte WELFRING
 
 
Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable
 
Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte
 
Centre national de l’audiovisuel
Paul LESCH
Kurt GELHAUSEN, Romain GIRTGEN, Michelle KLEYR,
Anne-Laure LETELLIER, Philippe MERGEN, Yves STEICHEN
 
Alain KOHL, CFL
 
Conseil Supérieur pour un Développement Durable
 
Direction de l’Aviation Civile
 
Elisabete NUNO, Fonds Belval
 
Patrick GILLEN, Fonds Kirchberg
 
Institut fir biologesch Landwirtschaft an Agrarkultur Luxemburg
 
Luxexpo The Box
Francisca NTIMPIRANGEZA, Frank RIPPINGER
 
Patrick MICHAELY, Musée national d’histoire naturelle
 
Samsa Film
Lélia DE LUCA, Claude WARINGO, Jean-Luc ZEHNTER
 
Service de Coordination de la Recherche
et de l’Innovation pédagogiques et technologiques
 
Jerôme GUTH, Stad Esch
 
Simone ROEDER, Stad Lëtzebuerg
 
Jean ZECHES, Tourist Center Clierf
 
Zentrum fir politesch Bildung
Michèle SCHILT, Marc SCHOENTGEN
 
 
 
E besonnesche Merci all deene Mënschen,
déi eis virun der Kamera hir Suergen a Gedanken uvertraut hunn
an déi keng Plaz am Film fonnt hunn,
 
alle Schüler a Schülerinnen, déi de 15. Mäerz 2019
um Klimastreik an der Stad derbäi waren,
 
an all deenen, déi mer hei ongewollt vergiess hunn.
 
 
 
 
© 2020
 
Centre national de l’audiovisuel
Centre for Ecological Learning Luxembourg